زینب قربانی-سرپرستار بخش CCU


مدرک تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

پست سازمانی: پرستار

سمت کنونی: سرپرستار بخش CCU


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >