مرضیه پوربهی - کارشناس آزمایشگاه


تحصیلات: لیسانس آزمایشگاه

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه

سمت کنونی: مسئول بانک خون


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >