زبیده حسین زاده - مسئول کارگزینی


تحصیلات: لیسانس مدیریت بازرگانی

پست سازمانی: کارگزین

سمت کنونی: مسئول کارگزینی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >