نجمه شیخیانی - مسئول تجهیزات پزشکی


تحصیلات: لیسانس تجهیزات پزشکی

سمت کنونی: مسئول تجهیزات پزشکی

پست سازمانی: کارشناس تجهیزات


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >