عبدالرضا شهامت زاده-رختشویخانه


تحصیلات : پایان ابتدایی

پست سازمانی: نظافتچی

سمت کنونی: رختشویخانه


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >