زهره منفرد زاده- مسئول دفتر


تحصیلات: لیسانس مدیریت صنعتی

سمت کنونی: جانشین مسئول دفتر

پست سازمانی: متصدی امور دفتری


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >