سید علی هاشمی-مدیر داخلی بیمارستان


تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت بهداشتی و درمانی

پست سازمانی:کارشناس مسئول نظارت بر درمان

سمت کنونی: مدیر داخلی بیمارستان


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >