مدیر داخلیچارت سازمانی مدیر داخلی
Skip Navigation Links.
  مدیر داخلی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  ابراهیم خسروپوری - مسئول امور عمومی
Collapse   کارپردازی1   کارپردازی1
  سید موسی جعفری - مسئول کارپردازی
Collapse   نقلیه   نقلیه
  سید موسی هاشمی - راننده
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  هادی رزاقی - رختشویخانه
Collapse   انبار1   انبار1
  سردار نورمحمد-مسئول انبار
Collapse   تاسیسات1   تاسیسات1
  هادی منصوری - مسئول تاسیسات
Collapse   تدارکات   تدارکات
  ابراهیم خسروپوری- مسئول تدارکات
Collapse   تلفنخانه   تلفنخانه
  .... تلفن گویا
Collapse   خدمات   خدمات
  ابرهیم افراشته - سرکارگر
Collapse   فضای سبز   فضای سبز
  .... واگذاری شرکت خصوصی
Collapse   آشپزخانه   آشپزخانه
  شهریاردرمنده - مسئول آشپزخانه
Collapse   مددکاری   مددکاری
  علی حیدری - مددکار
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   حسابداری1   حسابداری1
  حیدر فرهادی -مسئول امور مالی
Collapse   درآمد و اقتصاد درمان   درآمد و اقتصاد درمان
  ایوب دهوکی - مسئول درآمد
Collapse   صندوق و ترخیص   صندوق و ترخیص
  احمد زارعی - مسئول صندوق و ترخیص
Collapse   امین اموال   امین اموال
  اکبر پسرمرد - مسئول امین اموال
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
Collapse   داروخانه   داروخانه
  ....واگذاری خصوصی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  حسین فرهادی زاده - مسئول انبار دارویی
Collapse   تجهیزات پزشکی1   تجهیزات پزشکی1
  نجمه شیخیانی - مسئول تجهیزات پزشکی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  الهام نورمحمد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   پسماند   پسماند
  الهام نورمحمد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   اطلاعات سلامت1   اطلاعات سلامت1
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
Collapse   IT   IT
  هاجر حیدری - مسئول IT
Collapse   HIS   HIS
  سمیه رضایی حقیقی - سوپروایزر HIS
Collapse   مدیریت آمار سلامت   مدیریت آمار سلامت
Collapse   مدارک پزشکی و کدگذاری   مدارک پزشکی و کدگذاری
  بتول مزارعی - کارشناس مدارک پزشکی
Collapse   آمار   آمار
  سمیه رضایی حقیقی - مسئول آمار
Collapse   پذیرش   پذیرش
  سمیه رضایی حقیقی - مسئول پذیرش
Collapse   بایگانی مدارک پزشکی   بایگانی مدارک پزشکی
  بتول مزارعی - کارشناس مدارک پزشکی
Collapse   منابع انسانی   منابع انسانی
Collapse   کارگزینی1   کارگزینی1
  زبیده حسین زاده - مسئول کارگزینی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  خدیجه حمزئیان مطلق- دبیرخانه
Collapse   بایگانی   بایگانی
  فاطمه مرادی- بایگان
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
Collapse   بانک خون   بانک خون
  مرضیه پوربهی - کارشناس آزمایشگاه
Collapse   رادیولوژی1   رادیولوژی1
  سمیه شیخیانی - مسئول رادیولوژی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  عادل عالمی- مسئول آزمایشگاه
Collapse   فیزیوتراپی   فیزیوتراپی
  حمزه دباب - فیزیوتراپ
Collapse   کلینیک تخصصی دکتر حاجیانی   کلینیک تخصصی دکتر حاجیانی
  فرشته حیاتی - مسئول کلینیک تخصصی
Collapse   تغذیه و رژیم درمانی   تغذیه و رژیم درمانی
  سکینه قاسمی صداقت - کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >