منوره جمشيدپور - رابط و سوپروایزر آموزشی


 

منوره جمشیدپور  

فارغ التحصیل از دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سال فارغ التحصیلی:1375

شروع طرح خدمت پیراپزشکان:1376

تاریخ استخدام:1377

فعالیت های اجرایی:

سرپرستار بخش اطفال

سرپرستار CCU

سوپروایزر بالینی

رابط و سوپروایزر آموزشی

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >