نقشه سایت بیمارستان زینبیه خورموج
Skip Navigation Links.
صفحه نخست
English page
Collapse معرفی بیمارستان معرفی بیمارستان
Collapse تاریخچهتاریخچه
اقدامات و فعالیت ها
چشم انداز بیمارستان
رسالت و اهداف استراتژیک
Collapse حوزه ریاست حوزه ریاست
رئیس بیمارستان
مدیر بیمارستان
چارت سازمانی
نمودار سازمانی
Collapse واحدهای اداری - مالیواحدهای اداری - مالی
Collapse امور مالیامور مالی
حسابداري
درآمد و اقتصاد درمان
صندوق و ترخیص
امین اموال
Collapse امور عمومیامور عمومی
کارپردازی
انبار
تأسيسات
تدارکات
Collapse امور داروییامور دارویی
داروخانه
انبار دارویی
Collapse اطلاعات سلامتاطلاعات سلامت
معرفی واحد فناوری اطلاعات
معرفی واحد اطلاعات سلامت
Collapse مدیریت آمار سلامتمدیریت آمار سلامت
بیمه های طرف قرارداد
Collapse منابع انسانیمنابع انسانی
کارگزینی
تجهیزات پزشکی
مددکاری
Collapse بهداشت محیطبهداشت محیط
فعالیت ها و مستندات
بهداشت محیط و کرونا
Collapse بخشهای بالینیبخشهای بالینی
بخش اتاق عمل
بخش اورژانس
بخش تالاسمی
بخش زایشگاه
بخش داخلی-جراحی
بخش زنان - کودکان
بخش ICU,CCU
بخش دیالیز
Collapse  پاراکلینیک پاراکلینیک
Collapse آزمایشگاهآزمایشگاه
بانک خون
Collapse رادیولوژیرادیولوژی
سونوگرافی
سی تی اسکن
فیزیوتراپی
Collapse تغذیه و رژیم درمانیتغذیه و رژیم درمانی
فعالیتها و مستندات
Collapse کلینیک تخصصی کلینیک تخصصی
معرفی کلینیک تخصصی
برنامه هفتگی کلینیک
نوبت دهی بیمارستان
کلینیک دیابت
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
معرفی
Collapse سوپروایزرهاسوپروایزرها
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزرهای بالینی
سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse بهبود کیفیت بهبود کیفیت
تعریف اجمالی
Collapse عملکردعملکرد
شاخص ها
ممیزی بالینی
ایمنی بیمار
Collapse اعتباربخشیاعتباربخشی
راهنمای جامع اعتباربخشی
کمیته های بیمارستانی
دستورالعمل ها و خط مشی ها
Collapse  آموزش آموزش
Collapse آموزش سلامتآموزش سلامت
معرفی
کتابچه های آموزشی
پمفلت های آموزشی
پوسترهای آموزش سلامت
Collapse آموزش کارکنانآموزش کارکنان
فایل دوره های آموزشی
فعالیتها و مستندات
کمیته اخلاق بالینی
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
منشور حقوق بیمار
منشور حقوق پرسنل
فرم نظر سنجی
مدیریت بحران
ثبت مشخصات شرکت در جلسات آنلاین
فرم ها
فرآیندها و دستورالعمل ها
لینک های مفید
آلبوم تصاویر
Collapse فیلم های آموزشیفیلم های آموزشی
سلامت
فناوری اطلاعات
مناسبتها
تماس با ما
< >