چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان زینبیه   بیمارستان زینبیه
Collapse   حوزه ریاست   حوزه ریاست
  دکتر علی بهنام مجرد-رئیس بیمارستان
Collapse   مسئول دفتر و روابط عمومی   مسئول دفتر و روابط عمومی
  هاجر حیدری - روابط عمومی
  زهره منفرد زاده- مسئول دفتر
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  مصطفی تابناک
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  ابراهیم خسروپوری - مسئول امور عمومی
Collapse   کارپردازی1   کارپردازی1
  سید موسی جعفری - مسئول کارپردازی
Collapse   نقلیه   نقلیه
  سید موسی هاشمی - راننده
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  هادی رزاقی - رختشویخانه
Collapse   انبار1   انبار1
  غلامرضا حاجی پور-مسئول انبار
Collapse   تاسیسات1   تاسیسات1
  هادی منصوری - مسئول تاسیسات
Collapse   تدارکات   تدارکات
  ابراهیم خسروپوری- مسئول تدارکات
Collapse   تلفنخانه   تلفنخانه
  .... تلفن گویا
Collapse   خدمات   خدمات
  ابرهیم افراشته - سرکارگر
Collapse   فضای سبز   فضای سبز
  .... واگذاری شرکت خصوصی
Collapse   آشپزخانه   آشپزخانه
  شهریاردرمنده - مسئول آشپزخانه
Collapse   مددکاری   مددکاری
  علی حیدری - مددکار
Collapse   امور مالی   امور مالی
Collapse   حسابداری1   حسابداری1
  حیدر فرهادی -مسئول امور مالی
Collapse   درآمد و اقتصاد درمان   درآمد و اقتصاد درمان
  ایوب دهوکی - مسئول درآمد
  احسان دهقان-کارشناس اقتصاد درمان
Collapse   صندوق و ترخیص   صندوق و ترخیص
  احمد زارعی - مسئول صندوق و ترخیص
Collapse   امین اموال   امین اموال
  میلاد وهابی - مسئول امین اموال
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
Collapse   داروخانه   داروخانه
  ....واگذاری خصوصی
Collapse   انبار دارویی   انبار دارویی
  حسین فرهادی زاده - مسئول انبار دارویی
Collapse   تجهیزات پزشکی1   تجهیزات پزشکی1
  نجمه شیخیانی - مسئول تجهیزات پزشکی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  الهام نورمحمد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   پسماند   پسماند
  الهام نورمحمد - کارشناس بهداشت محیط
Collapse   اطلاعات سلامت1   اطلاعات سلامت1
Collapse   فناوری اطلاعات   فناوری اطلاعات
Collapse   IT   IT
  هاجر حیدری - مسئول IT
Collapse   HIS   HIS
  سمیه رضایی حقیقی - سوپروایزر HIS
Collapse   مدیریت آمار سلامت   مدیریت آمار سلامت
Collapse   مدارک پزشکی و کدگذاری   مدارک پزشکی و کدگذاری
  بتول مزارعی - کارشناس مدارک پزشکی
Collapse   آمار   آمار
  سمیه رضایی حقیقی - مسئول آمار
Collapse   پذیرش   پذیرش
  سمیه رضایی حقیقی - مسئول پذیرش
Collapse   بایگانی مدارک پزشکی   بایگانی مدارک پزشکی
  بتول مزارعی - کارشناس مدارک پزشکی
Collapse   منابع انسانی   منابع انسانی
Collapse   کارگزینی1   کارگزینی1
  زبیده حسین زاده - مسئول کارگزینی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  خدیجه حمزئیان مطلق- دبیرخانه
Collapse   بایگانی   بایگانی
  فاطمه مرادی- بایگان
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
Collapse   بانک خون   بانک خون
  مرضیه پوربهی - کارشناس آزمایشگاه
Collapse   رادیولوژی1   رادیولوژی1
  سمیه شیخیانی - مسئول رادیولوژی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  عادل عالمی- مسئول آزمایشگاه
Collapse   فیزیوتراپی   فیزیوتراپی
  حمزه دباب - فیزیوتراپ
Collapse   کلینیک تخصصی دکتر حاجیانی   کلینیک تخصصی دکتر حاجیانی
  فرشته حیاتی - مسئول کلینیک تخصصی
Collapse   تغذیه و رژیم درمانی   تغذیه و رژیم درمانی
  سکینه قاسمی صداقت - کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
Collapse   حراست   حراست
  اکبر پسرمرد - مسئول حراست
Collapse   بهبود کیفیت و ایمنی بیمار   بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
  لیلی مظفری - کارشناس بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
Collapse   امور پزشکی   امور پزشکی
  حسین حاجیانی - کارشناس امور پزشکی
Collapse   مدیر خدمات پرستاری   مدیر خدمات پرستاری
  خدیجه عبدالشاهی - مدیر خدمات پرستاری
Collapse   بخش های بالینی و سرپایی   بخش های بالینی و سرپایی
Collapse   بخش اورژانس1   بخش اورژانس1
  سکینه رئیسی-سرپرستار بخش اورژانس
Collapse   اتاق عمل1   اتاق عمل1
  رقیه نصیری- مسئول اتاق عمل
Collapse   زایشگاه1   زایشگاه1
  طیبه حاجی نژاد - مسئول بخش زایشگاه
Collapse    ICU,CCU1   ICU,CCU1
  زینب قربانی-سرپرستار بخش CCU
Collapse   بخش زنان - کودکان1   بخش زنان - کودکان1
  مرضیه زارعی- سرپرستار بخش زنان-کودکان
Collapse   بخش داخلی-جراحی   بخش داخلی-جراحی
  صدیقه صفری -سرپرستار بخش داخلی-جراحی
Collapse   بخش تالاسمی1   بخش تالاسمی1
  فرشته حیاتی-مسئول تالاسمی
Collapse   بخش دیالیز1   بخش دیالیز1
  بتول مرهونی- سرپرستار بخش دیالیز
Collapse   رسیدگی به امور بیماران   رسیدگی به امور بیماران
  حسین حاجیانی - سوپروایزر در گردش
Collapse   سوپروایزر آموزشی1   سوپروایزر آموزشی1
  نسرین گودرزی - سوپروایزرآموزش
Collapse   سوپروایزر کنترل عفونت1   سوپروایزر کنترل عفونت1
  مصطفی تابناک - سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse   سوپر وایزر آموزش سلامت   سوپر وایزر آموزش سلامت
  فاطمه منصوری فرد - سوپروایزر آموزش سلامت
Collapse   امور حمل و نقل و اورژانس   امور حمل و نقل و اورژانس
  سید موسی هاشمی - مسئول امور حمل ونقل و اورژانس

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >