بخش دیالیز1


 

بخش دیالیز از سال 1379 تاسیس گردیدکه با هدف خدمت رسانی به بیماران نارسائی کلیوی شهرستان دشتی فعال می باشدکه با6تخت ودستگاه فعالیت خودرابه انجام رساند که در سال 1394 دیالیز به ساختمان جدید منتقل شد با 14 تخت ودستگاه دارد 12 دستگاه فرزینیوس 4008اس کلاسیک از سال 1394،2دستگاه گمبرو 95از سال 1385و1دستگاه بی بران از سال 1398 فعالیت دارند  .دستگاه بی بران هنوز راه اندازی نشده است.

بخش دیالیز بیمارستان زینبیه خورموج در حال حاضر با 15تخت ،15دستگاه همودیالیز می باشد که یکی از دستگاهها به عنوان استوک می باشد در حال حاضراین مرکز افتخار خدمت رسانی به 52  بیمار دیالیزی را دارد.

کادر درمانی بخش عبارتند:1سرپرستار،5پرستار،4بهیار،3پزشک متخصص داخلی ،2خدمات، در محیطی دوستانه با تاکید بر عنصر بیمار محور ،بهبود کیفیت وحفظ ایمنی بیمار کمال همکاری وتلاش را دارند.

همودیالیز بیماران با (3دستگاه ،2کمبرو95،12فرزینیوس 4008اس کلاسیک ،1بی بران ) RO1دستگاه.

RO(تصفیه وخالص سازی آب است)

این بخش در 6روز هفته به صورت شیفت صبح وعصر وروز جمعه بخش تعطیل می باشد در شیفت شب وروز جمعه 2نفر از پرسنل آنکال می باشند.

 * شرح وظایف پرستار بخش همودیالیز:

 حفظ شئونات اسلامی ورعایت موازین شرعی

همکاری با کلیه واحدهای پشتیبانی واعضای تیم درمانی

رعایت بهداشت وپوشیدن دستکش ،ماسک ،گان ،شیلد ،عینک برحسب نیاز

آشنایی واطلاع کامل از تجهیزات (دستگاه همودیالیز ،دی سی شوک ،الکترو کاردیو گرام )

نظارت مستمر هنگام وصل بیمار وجداسازی بیمار از دستگاه

مهارت ونظارت لازم وکافی وشرکت در انجام مراقبت های فوری در حین دیالیز

انجام مراقبت های پرستاری (گرفتن وزن ،گرفتن فشارخون قبل ،حین وبعد از دیالیز ،انجام آزمایشات تشخیص)

تعیین نیازهای بیمار در حین انجام دیالیز

شرکت در راند آموزشی واجرای دستورات پزشک

نظارت بر ارائه خدمات پرسنل وخدمات بخش

نظارت برضدعفونی تجهیزات وسایل ،سطوح وچگونگی حفظ ونگهداری

وسایل ونحوه به کارگیری آنها توسط خدمات

نظارت بررژیم غذایی بیمار

ارتباط صحیح واموزش به بیماران وهمراهان

رعایت انضباط ومقررات اداری به موقع در محل کار وعدم ترک محل خدمت بدون هماهنگی با مافوق

کنترل ونظارت بر مراقبت از جسد طبق موازین شرعی

ارائه اقدامات اولیه احیاء(باز نگه داشتن راه هوائی )با حضور تیم احیاء

داشتن یونیفرم مناسب طبق بخشنامه مصوبه ونصب اتیکت

تنظیم لیست مراجعین به واحد مربوطه

ثبت مستندات به صورت دقیق در پرونده بیماران

حفظ حریم خصوصی واسرار بیماران

* قوانین ومقررات بخش همودیالیز:

ساعت حضور در بخش :پرسنل در شیفت صبح ساعت ورود 7:15-7خروج 13:45وشیفت عصر ورود ساعت12  خروج ساعت 18 می باشد لازم به ذکر است که خروج پرسنل از بخش پس از تحویل شیفت وتغییر وتحول وسایل بخش وبیماران صورت می گیرد خروج زودتر از موعد مقرر وورود دیرتر با هماهنگی مسئول بخش صورت می گیرد .

در فواصل بین جداسازی بیماران و وصل مجدد بیماران شیفت بعد تمامی دستگاهها به صورت روتین بر طبق دستور مسئول بخش شستشو وضدعفونی می َشود.

نظافت بخش به صورت روزانه صبح وعصر صورت می گیرد که شامل نظافت تمامی سطوح ودستگاهها می باشد وضدعفونی کل وسایل بخش می باشد.

خروج وسایل از بخش تنها با هماهنگی مسئول بخش وسوپروایزربیمارستان امکان پذیرمی باشد وبخش پشتیبان بخش دیالیز ،بخش داخلی جراحی می باشد که در صورت نیاز به وسیله ای تنها از بخش پشتیبان وسایل گرفته شود چون نزدیک به بخش مورد نظر می باشد.

اسامی بیماران به صورت روزانه در شیفت صبح وعصر وارد سیستم HIS می شودبیماران تامین اجتماعی وسلامت وارد سیستم می کنیم برای بیماران سلامت دفتری در بخش است که کد رهگیری بیمار در آن نوشته می شود وبرای بیماران نیروی مسلح ونفت فرم بیمه پر می شود روزانه در شیفت صبح وعصر بیماران وارد سیستم خاص می شوند وماهانه که آزمایش ارسال می شود بعد از گرفتن جواب آزمایشها وارد سیستم بیماران خاص می شود.

 

 

 

تلفن گویا: 35321022-077

داخلی: 1225

 


چارت سازمانی بخش دیالیز1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >