بخش زنان - کودکان1


 

این بخش سه  سرویس کودکان ، نوزادان ، جراحی زنان را پوشش می دهد.

بخش کودکان:12تخت            بخش زنا ن :12 تخت                  بخش نوزادان :4 تخت                                                           

رئیس بخش کودکان ونوزادان :دکترعلی بهنام مجرد                 مدرک تحصیلی :متخصص کودکان

رئیس بخش جراحی زنان :دکتر رفعت منصوری                         مدرک تحصیلی:متخصص زنان  

سرپرستار :مرضیه زارعی                                                      مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

*تعداد پرسنل:

 شامل 4 پرستار رسمی و1 پرستار طرحی،2ماما رسمی ،2 ماما قراردای،ا ماما طرحی ،4 بهیار رسمی،1 کمک پرستار ،1منشی ، 1 نفر ماما که مسئول واکسیناسیون می باشد.

*شرح وظایف پرستار بخش کودکان - زنان         

 علاوه بر وظایف عمومی ،وظایف تخصصی پرستار در بخش کودکان – زنان با تکیه بر رعایت منشور حقوق بیمار طبق عملکرد مبتنی بر شواهد وبراساس فرآیند پرستاری و استاندارهای مراقبتی زیر می باشد :

1- حفظ شئونات اسلامی ورعایت موازین شرعی

2- همکاری با کلیه واحدهای پشتیبانی واعضای تیم درمانی

3- رعایت بهداشت وپروتکلهای بهداشتی برحسب نیاز

4- آشنایی وکار با تجهیزات بخش

5- آموزش به بیمار و خانواده  به طور کامل (بد ورود ،حین بستری و زمان ترخیص)

6- آموزش به خدمات در مورد  نحوه ی ضد عفونی وسایل ،تجهیزات،سطوح وغیره

7-پیشگیری از عفونت و رعایت نکات کنترل عفونت

8- انجام اقداما ت تامین ایمنی بیمار

9- برقراری ارتباط موثر و مداوم با بیمار

10-نحوه ی تحویل وتحول بخش،بیمار ومحیط اطراف آن

11- رعایت فرم مناسب طبق بخشنامه مصوبه ونصب اتیکت

12- بررسی وپیگیری انجام خدمات پاراکلینیک وگزارش موارد ضروری به پزشک

*تجهیزات و امکانات:

هتل مادر جهت اسکان مادرانی که نوزاد آن ها بستری می باشد،اتاق واکسیناسیون،کنسول های اکسیژن مرکزی،شیر دوش برقی ،ظروف ونگهداری شیر ،تخت همراه بیمار،یخچال وتلویزیون مخصوص هر اتاق،6دستگاه فوتوتراپی،4دستگاه انکوباتور،3مانیتور سیار،دی سی شوک و......

*مقررات وقوانین بخش کودکان – زنا ن

1-ساعت ملا قا ت 3الی 4 بعد ازظهر می باشد.

2- جهت آشنایی با حقوق بیمار تابلوی منشور حقوق بیمار در راهرو نصب می باشد.

3-بخش داری دو سرویس بهداشتی وحمام می باشد.

4- در صورت شکایت به سوپروایزر کشیک شیفت مراجعه ومسئول رسیدگی به شکایا ت آقای حاجیانی می باشد.

5-جهت استراحت همراهان تخت همراه کنار هر تخت گذاشته شده است.

6- زنگ احضار پرستار بر بالین هر بیمار می باشد.

7- بخش نوزادان ملاقات ممنوع می باشد وملاقات از پشت شیشه می باشد.

8- آبسرد کن جهت استفاده در بخش می باشد.

 

 


 

 

 

 

 

تلفن گویا: 35325470-077

داخلی: 1224


چارت سازمانی بخش زنان - کودکان1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >