حسابداری1


* معرفی پرسنل  و شرح وظایف : *

 نام و نام خانوادگی: غلامرضا حاجی پور

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سمت: حسابدار


 

 نام و نام خانوادگی: مسلم صفدری

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت

سمت: حسابدار


 

 نام و نام خانوادگی: مهدی قاسم پور

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس حسابداری

سمت: حسابدار


 

 نام و نام خانوادگی: احمد زارعی

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مدیریت

سمت: حسابدار


 

حدود مسئولیت ها ی مدیر امور مالی

برنامه ریزی، هدایت، هماهنگی و کنترل فعالیت های مالی بیمارستان در چهارچوب مقررات، قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب و ایجاد یکپارچگی و هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخش ها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت، برای تحصیل اهداف امور مالی. مدیر مالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی، نقش اساسی دارد.

 

شرح وظایف مدیر امور مالی

 1. مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاست های اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.
 2. تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارایی های پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری.
 3. نگهداری سوابق و مدارک مالی، کنترل فعالیتهای مالی، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد، امور مالیاتی،  موجودی ها، دارایی های ثابت و عـملیات کامپیـوتری.
 4. برنامه ریزی و سازماندهی به منظور انجام وظایف مختلف امور مالی
 5. تهیه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، به منظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف. 
 6. ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسی ها و نتایج گزارش های مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق.
 7. عضویت و شرکت در جلسات کمیته وام، معاملات و سایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای داخلی به تشخیص مـدیریت
 8. برنامه ریزی واجرای طرح های مصوب مزایای کارکنان و نظارت بر حسن اجرای نظام های پرداخت پرسنلی، به منظور ایجاد انگیزش در کارکنان. 
 9. انجام وظایف محوله از طرف مافوق.

شرح وظایف مسئول حقوق و دستمزد:

 1. ورود اطلاعات کارکنان به سیستم رایانه ای.
 2. محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد.
 3. تهیه لیست های بیمه، مالیات و فیش حقوق.
 4. نگهداری و به روز کردن اطلاعات پرسنل.
 5. نگهداری اسناد و مدارک مربوطه.

شرح وظایف واحد حقوق و دستمزد:

 1. دریافت برنامه و دستورکار از مدیریت مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری.
 2. بررسی و حصول اطمینان از انتقال اطلاعات احکام کارکنان تحت پوشش به سیستم حقوق و دستمزد.
 3. جمع آوری و بایگانی اطلاعات کارکرد ماهیانه و جابجایی محل خدمت کارکنان تحت پوشش .
 4. بررسی و کنترل فرمهای کارکرد ماهیانه از بابت تکمیل مجوزهای مربوط.
 5. اخذ و کنترل لیستهای کسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهیانه کارکنان تحت پوشش.
 6. تغذیه اطلاعات کارکرد ماهیانه و ثبت در سیستم کامپیوتری حقوق و دستمزد.
 7. اعمال نظارت بر محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان کارکنان تحت پوشش.
 8. اعمال کنترل و تائید محاسبات اولیه حقوق و دستمزد کارکنان تحت پوشش.
 9.  نظارت بر انجام محاسبات نهایی حقوق و دستمزد ماهیانه و تائید لیستهای محاسبات حقوق.
 10. اخذ لیست/ دیسکت اطلاعات حقوق و دستمزد -کسورات بیمه -کسورات بیمه.
 11. چاپ فیش حقوق به تفکیک کارکنان تحت پوشش و واحدهای محل خدمتی و کنترل صحت آن.
 12. نظارت بر انجام محاسبات مزایای پایان خدمت و بازخرید مرخصی کارکنان تحت پوشش.
 13. تنظیم سند حسابداری حقوق و دستمزد ماهیانه ،‌ بازحرید خدمت و بازخرید مرخصی پرسنل به شکل مکانیزه جهت انتقال به سیستم حسابداری مالی.
 14. تحویل فیشهای حقوق، دیسکهای تهیه شده به نمایندگان و اسناد حسابداری به رابطین ،‌واحد دریافت و پرداخت و حسابداری مالی و اخذ رسید براساس روشهای تدوین شده.
 15. انجام محاسبات مربوط به درصد قابل اخذ از واحد های طرف قرارداد بابت بهای خدمات نفر نیرو و صدور صورتحسابها یا اعلامیه بدهکار و سند حسابداری مربوط.
 16. انجام محاسبات پرداخت معوق کارکنان  براساس مدارک مثبته دریافتی و ارسال جهت پرداخت.
 17. سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق.

 شرح وظایف حسابدار تعهدی:

 1. نگهداری و کنترل حساب های بانکی .
 2. صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی.
 3. نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار.
 4.  رفع مغایرات بانکی.
 5.  نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.
 6.  پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات.
 7.  ثبت اسناد حسابداری مرتبط.

 

 

 

مستقیم: 35326933-077

داخلی: 1205

 

کلمات کلیدی: حسابداری.بیمارستان.زینبیه.خورموج  تعهدی.حقوق و دستمزد.شرح وظایف


چارت سازمانی حسابداری1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >