امین اموال


شرح وظایف :
 • رویت کالاهای خریداری شده وتحویل وتحول کالا با حضور کارپرداز وانبار دار
 •   تطابق کالا با برگه درخواست،بررسی کالا از نظر صحت،سلامت،صدمه دیدگی ومرغوبیت با حضور کارشناس فنی یا درخواست کننده کالا
 •   کنترل تعداد قطعات جانبی کالاها از نظر کیفی وکمی
 •    صدور قبض انباروالصاق برچسب اموال
 •    کسب اطلاع از جابجایی کالاها وکنترل اموال تحویل شده قبلی از نظرصحت وسلامت در قالب فرم۱۶ هنگام جابجایی کالاهای تحویلی
 •  تحویل اموال مورد جابجایی به تحویل گیرنده جدیدواخذ امضاهای لازم
 •    به روز آوری فرم های ۱۶،صورت برداری جدید از اموال تحویلی هر شش ماه یکبار
 •    تنظیم صورت حسابهای رسیده از روی رسیدهای انبار وثبت مشخصات کامل اموال شامل: کشور سازنده،کارخانه سازنده،مدل،سریال،ابعاد ورنگ
 •    ارسال صورتحسابهای رسیده هر شش ماه یکبار به مدیریت امور مالی دانشگاه
 • پیگیری مغایرتهای احتمالی دراموال شبکه تاحصول نتیجه
 • ثبت دفاتر اموال پس از اعلام وصول مبنی بر صحت صورتحسابهای رسیده
 • تنظیم سند انتقال اموال خارج شده از واحد وارسال آن به اداره اموال دانشگاه
 • تهیه صورت حسابهای فرستاده جهت اداره اموال دانشگاه
 • تنظیم فرمهای فروش اموال جهت اداره اموال دانشگاه
 • در صورت سرقت اموال،گزارش به مدیر واحدودر صورت کشف، کنترل از نظر سالم بودن وتحویل از اداره آگاهی
 • اخذ مجوز خروج برای اموال تعمیری از سوی مدیر مربوطه وکنترل آن پس از برگشت
 • اجرای نظام نوین مالی-صورت برداری از کلیه اموال – ثبت درنرم افزار اموال همچنین ثبت کلیه دفاتر اموالی قدیمی وجدید درنرم افزار اموال
 • دریافت حواله انبارهای تحویلی به واحد ها از انبار ها – تفکیک وبررسی حواله انبارهای دریافتی وثبت در حساب بدهکاران وکسر از بدهی انبارها
 • انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

کلمات کلیدی: امین اموال.شرح وظایف. بیمارستان.زینبیه.خورموج

 

چارت سازمانی امین اموال
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >