سوپر وایزر آموزش سلامت


اهم وظایف مسئول آموزش بیمار در بخش:


1.انجام هماهنگی مستمر برای تمامی اقدامات مرتبط با آموزش بیماران با سرپرستار و سوپروایزر آموزشی و آموزش سلامت بیمارستان.
2.انجام نیاز سنجی آموزشی بیماران در دو حیطه آموزش های عمومی و خود مراقبتی و بیماری های شایع با هماهنگی سرپرستار و سوپروایزر آموشی و آموزش سلامت.
3.اولویت بندی نیازهای آموزشی بیماران بخش در چهرچوب سیاستهای آموزشی مدیر پرستاری با هماهنگی سرپرستار و سوپروایزر آموزشی و آموزش سلامت.
4.مشارکت در طراحی برنامه های آموزش عمومی بیماران در بدو ورود و حین بستری و ترخیص مبتنی بر نیاز سنجی آموزشی انجام شده.
5.مشارکت در تدوین دستورالعمل های آموزش خود مراقبتی برای بیماری های شایع با محوریت سوپروایزرهای آموزشی و آموزش سلامت و مشارکت پزشکان.
6.نظارت مستمر مسئول آموزش به بیمار بر ارائه توضیحات و آموزش های بدو ورود و حین بستری توسط پزشکان و پرستاران.
7.نظازت مستمر مسئول آموزش به بیمار بر اجرای دقیق آموزش برنامه های خود ماقبتی توسط پزشکان و پرستاران در مراحل بستری و ترخیص بیمار.
8.برنامه ریزی و مشارکت در زمینه طراحی پمفلت های و جزوات آموزشی و تهخیه بانک اطلاعاتی آموزشی برای بیماران بخش و بیماری های شایع در هر بخش.
9.ارزیابی و تعیین میزان اثر بخش بودن آموزش های عمومی ارائه شده (حداقل سه ماه یکبار)
10.مشارکت در اجرای آموزش ها عمومی و خود مراقبتی برای بیماران تحت مراقبت خود.

                                                                سیاست آموزشی  برای بیماران و همراهان
                                                                              مدیریت خدمات پرستاری

هدف  سیاستهاي آموزشی برای بیماران و همراهان:

 توانمند سازی بیمار و خانواده جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت

*آشنایی بیمار و خانواده با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی   
*افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
*افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود        
*ارتقاء رضایت بیمار و خانواده ازخدمات  درمان
*کاهش آسیب های روانی و نگرانی بیمار و خانواده    
*بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی   
*کاهش هزینه های بیمارستانی

سیاستهای آموزشی برای بیماران و همراهان  براساس مراحل انجام می شود:

1- نیاز سنجی نیازهای آموزشی بیماران و همراهان توسط سر پرستار ، سوپر وایزر آموزش سلامت ،رابط آموزش به بیمار بخش
2-اولویت بندی نیاز سنجی انجام شده در کار گروه آموزش به بیمار بصورت - شش ماه یکبار
3-برنامه ریزی جهت آموزش و تامین منابع و انتخاب روش های آموزشی
4-انجام آموزشهای برنامه ریزی شده
5-اثر بخشی آموزشهای انجام شده توسط سر پرستار،سوپر وایزر آموزش سلامت، رابط آموزش به بیمار
6 -جمع بندی ارزیابی انجام شده و گزارش نتیجه به مدیریت پرستاری و مدیریت اجرایی
7-انجام اقدام اصلاحی توسط مدیریت پرستاری و سوپر وایزر آموزش سلامت به بیمار
نیازسنجی نیازهای آموزشی بیمار و همراهان :
•    تعیین نیازهای آموزشی یعنی  بیماران چه چیز هایی می خواهند بدانند.
•    اموزش هایی که بیمار دریافت میکند باید بر اساس نیاز ها، توانایی ها و ترجیحات یاد گیری او باشد.
•     این مرحله شامل جمع اوری اطلاعات در مورد بیماری و بیمار، خانواده ی او وضعیت بهداشتی است که این اطلاعاتی در فرم ارزیابی اولیه پرستاراز بیمار  در بدو پذیرش از بیمار جمع اوری و ثبت  می شود. و فرم نیاز سنجی توسط سرپرستار و رابط آموزش به بیمار هر شش ماه پر و تحویل داده میشود

 اولویت بندی نیازهای آموزشی بیمار و همراهان :

•    بعد از جمع آوری نیاز های آموزشی با تشکیل کار گروه آموزش به بیمار در هر یک از بخش های بالینی متشکل از رییس بخش ، سرپرستار بخش، سوپروایزر سلامت و مسئول آموزش بخش  اولویت بندی انجام می شود.

برنامه ریزی جهت آموزش و تامین منابع و انتخاب روش های آموزشی :

الف:جهت همراهان و مراجعین آموزش همگانی در ارتباط با خود مراقبتی و پیشگیری در بیماریهای دیابت نوعI , II ،فشار خون،سرطان، سکته مغزی
ب:  جهت بیماران در چهار سطح بدو ورود و حین بستری و هنگام ترخیص و پس از ترخیص که توسط پرستار مسئول بیمار و پزشک و رابط آموزش به بیمار بخش بطور گروهی و فردی  انجام می شود.
ج: جهت همراهان و کلیه مراجعین و کارکنان درمانی و غیر درمانی آموزش همگانی در ارتباط با سبک زندگی سالم ( رژیم غذایی ، فعالیت فیزیکی ، پیشگیری از کم تحرکی ، رهایی از افسردگی، فرزندپروری ، کاربرد هوش هیجانی ، ترک سیگار و الکل )
د: آموزش همگانی به مادران باردار و شیرده در ارتباط با مراقبتهای حین بارداری و بعد از زایمان و اصول شیردهی
روش های آموزشی : چهره به چهره ، ارائه پمفلت ، نمایش فیلم ، پرسش و پاسخ ، سخنرانی در کلاس ها و کارگاه های آموزشی

 انجام آموزشهای برنامه ریزی شده :
مداخلات آموزشی براساس روش انتخاب شده انجام میشود که به میزان زیادی، مهارتهای ارتباطی باید مورد توجه قرار گیرد.
اثر بخشی آموزشهای انجام شده ،جمع بندی و اقدامات اصلاحی :
تعیین این که آیا یادگیری اتفاق افتاده است؟   فعالیت های ارزشیابی بایستی به طور مستقیم با اهداف یادگیری که در ابتدا تنظیم شده مرتبط باشد. این کار با چک لیست های تدوین شده انجام میشود و اقدامات اصلاحی با هماهنگی مدیر خدمات پرستاری اعمال شده و به مسئولین پرستاری و واحد ها اعلام می گردد.

* فایل شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت
* فایل سیاست های آموزشی برای بیماران و همراهان

* بیماریهای شایع بیمارستان،حالات شایع بیمارستان،بیماریهای شایع بخشهای بیمارستان

 

 

 

تلفن تماس: 35325470-077

 


چارت سازمانی سوپر وایزر آموزش سلامت
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >