سوپروایزر آموزشی1


* اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی :

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری واستانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت ، بلند مدت)

2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی وکارکنان جدید الورود )

  3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

  5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

  6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

  7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی                     

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

 11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

  12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

  13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

14- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

15-همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

16-ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و.....)

  17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

18-هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

  ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

  19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

  20- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

  21- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

22-کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

23-کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

  24- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

  - کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

  - بررسی رضایت مندی مددجویان

  - بررسی رضایت مندی کارکنان

  25- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

  26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

  27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

 

 

تلفن تماس: 35325470-077
 

 

کلمات کلیدی: سوپروایزرآموزش ، جلسات آموزشی، بیمارستان زینبیه خورموج ، شرح وظایف


چارت سازمانی سوپروایزر آموزشی1
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >