چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   بیمارستان زینبیه   بیمارستان زینبیه
Collapse   حوزه ریاست   حوزه ریاست
  دکتر علی بهنام مجرد-سرپرست بیمارستان
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  سید علی هاشمی-مدیر داخلی بیمارستان
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
  ابراهیم خسروپوری - مسئول امور عمومی
  آشپزخانه
  نقلیه
Collapse   رختشویخانه   رختشویخانه
  عبدالرضا شهامت زاده-رختشویخانه
Collapse   کارپردازی   کارپردازی
  سید موسی جعفری - مسئول کارپردازی
Collapse   انبار   انبار
  سردار نورمحمد-مسئول انبار
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  هادی منصوری - مسئول تاسیسات
Collapse   تدارکات   تدارکات
  ابراهیم خسروپوری- مسئول تدارکات
Collapse   تلفنخانه   تلفنخانه
  .... تلفن گویا
Collapse   خدمات   خدمات
Collapse   فضای سبز   فضای سبز
  .... واگذاری شرکت خصوصی
Collapse   مددکاری   مددکاری
  علی حیدری - مددکار
Collapse   امور مالی   امور مالی
  امین اموال
  حسابداری
  صندوق و ترخیص
  درآمد و اقتصاد درمان
  مبتنی بر عملکرد
Collapse   امور دارویی   امور دارویی
  داروخانه
  انبار دارویی
  تجهیزات پزشکی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  پسماند
Collapse   اطلاعات سلامت   اطلاعات سلامت
Collapse   فناوری اطلاعات سلامت   فناوری اطلاعات سلامت
Collapse   IT   IT
  هاجر حیدری - مسئول IT
  HIS
Collapse   مدیریت آمار سلامت   مدیریت آمار سلامت
  مدارک پزشکی و کدگذاری
  آمار
  پذیرش
  بایگانی مدارک پزشکی
Collapse   منابع انسانی   منابع انسانی
  کارگزینی
  دبیرخانه
  بایگانی
Collapse   پاراکلینیک   پاراکلینیک
  بانک خون
  رادیولوژی
  آزمایشگاه
  فیزیوتراپی
  درمانگاه
  تغذیه و رژیم درمانی
Collapse   مسئول دفتر و روابط عمومی   مسئول دفتر و روابط عمومی
  هاجر حیدری - روابط عمومی
  مریم نجفی- مسئول دفتر
  زهره منفرد زاده-جانشین مسئول دفتر
Collapse   حراست   حراست
  محمدجواد احمدی - مسئول حراست
Collapse   مدیر خدمات پرستاری   مدیر خدمات پرستاری
  بخش های بالینی و سرپایی
  خدیجه عبدالشاهی - مدیر خدمات پرستاری
  رسیدگی به امور بیماران
  سوپروایزر آموزشی
  سوپروایزر کنترل عفونت
  سوپر وایزر آموزش سلامت
  امور حمل و نقل و اورژانس
  بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
  امور پزشکی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >