تیم.مدیریتی


27 شهريور 1401
بازدید تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخشهای بیمارستان به مناسبت روز ایمنی بیمار
تیم مدیریت ایمنی بیمار از بخشهای بیمارستان به مناسبت روز ایمنی بیمار بازدید کردند.

 
 
 
< >