بیمارستان.زینبیه

1 2

2 اسفند 1400
مدیریت بحران
از اصطلاحات حوزه مدیریت است که به مجموعه ای از فعالیت ها و چاره جویی ها و دستورالعمل هایی اطلاق می شود .که مدیریت یک سازمان در چالش با بحران انجام می دهد و هدف آن کاهش روند کنترل و رفع بحران است.

18 آبان 1400
فرآیندهای واحد بهبود کیفیت

 

20 ارديبهشت 1400
راههای جلوگیری از زخم فشاری

 

20 ارديبهشت 1400
استانداردهای ملی اعتباربخشی
راهنمای ملی اعتباربخشی ملی بیمارستانها

 

20 ارديبهشت 1400
شاخص ها
شاخص های سنجش فرآیندهای بیمارستانی

 

20 ارديبهشت 1400
اورژانس مسمومیت ها

 

20 ارديبهشت 1400
کتابچه شیر مادر

 

20 ارديبهشت 1400
دوره آموزشی ایمنی بیمار

 

11 اسفند 1399
بهداشت محیط و کرونا
مستندات

 

6 اسفند 1399
فعالیتها و مستندات واحد تغذیه
مستندات تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان زینبیه (س)

 
1 2
< >