بهبود کیفیت

1397/11/10 0:0
تعریف اجمالی بهبود کیفیت

تعریف بهبود کیفیت :

بهبود کیفیت به اقدامات سیستماتیک و مداومی که منجرر به بهبود قابل اندازه گیری در خدمات سلامت و وضعیت سلامتی دریافت کنندگان (بیماران) می شود گفته می شود. به عبارت دیگر بهبود کیفیت یک رویکرد رسمی به تحلیل عملکرد و وضعیت و تلاش برای بهبود آن است در واقع اهداف بلندمدت سازمان به صورت اهداف کیفیتی تعریف می شود .

شرح وظایف واحد بهبود کیفیت :

.1 هماهنگی ویکپارچه سازي فعالیتهاي بهبودکیفیت در بیمارستان
2. تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی )مدیریت،امور مالی،خدمات پزشکی،خدمات پرستاري،خدمات عمومی و پشتیبانی،خدمات پاراکلینیک
 3. تدوین سیستم ها و فرایند هاي بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت طراحی شده
4. تدوین شاخص هاي مهم عملکردي اختصاصی، قابل اندازه گیري ، قابل دستیابی و زمان دارجهت فرآیند هاي مختلف بیمارستان
5. پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت، داده ها،اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها
6. تهیه گزارش سالیانه برنامه بهبود کیفیت
7. تدوین واجراي خط مشی رسیدگی به پیشنهادات،انتقادات و شکایات در بیمارستان
 .8پیگیري و هماهنگی پیاده سازي استانداردهاي اعتبار بخشی در بخش ها و واحدهاي مختلف بیمارستان
10. تدوین برنامه عملیاتی سالیانه پیشبرد هماهنگ ویکپارچه برنامه هاي بهبود کیفیت، ارتقاي ایمنی بیمار در راستاي الگوي اعتباربخشی
11. ایجاد نظام جامع مدیریت خطر بیمارستان
 12. ایجاد نظام گزارش دهی خطاهاي پزشکی در بیمارستان
13. تصویب وابلاغ خط مشی و روش هاي دریافتی از واحدها و بخشهاي مختلف بیمارستان
14. هماهنگی در اجراي راهنماهاي طبابت بالینی در سطح واحد ها و بخش هاي مختلف بیمارستان
15. اجرا و پایش برنامه ممیزي جامع بیمارستان
16. پیگیري برگزاري کمیته هاي بیمارستانی و رهگیري اجراي مصوبات

 

هدف از استقرار حاکمیت بالینی چیست ؟

1- اطمینان از اینکه موضوع کیفیت مراقبت های سلامت .با استفاده از بالاترین استاندارد های  مراقبتی ممکن. در قلب این خدمات جای دارد.

2- کمک به جلوگیری از بروز اشتباه در مسیر ارائه خدمات

3- استفاده بهینه از منابع محدود

4 - افزایش اعتماد عمومی به خدمات بیمارستانی

5 - تحقق مسئولیت های سازمان های مراقبت سلامت که توسط دولت برنامه ریزی شده است .

6 - تدوین برنامه ای جامع در خصوص اجرایی نمودن فعالیت های مرتبط با ارتقاء کیفیت

7- تدوین دستور العمل هایی برای تمامی متخصصان سلامت جهت شناسایی عملکرد ضعیف و اصلاح آن

8- انجام ممیزی های بالینی

 

محور های کلیدی حاکمیت بالینی کدامند ؟

1- مشارکت بیمار و جامعه

2- آموزش و یادگیری

3- مدیریت خطر

4- استفاده از اطلاعات

5- اثر بخشی بالینی

6- ممیزی بالینی

7- مدیریت نیروی انسانی

مزایای کلیدی حاکمیت بالینی اثر بخش چیست ؟

1- ایجاد محیطی باز و مشارکتی که در آن آموزش . تحقیق و انجام فعالیت های موثر و مفید ارنج نهاده می شود .

2- ایجاد تعهد به کیفیت از سوی متخصصان حرفه ای و مدیران

3- اعمال رهبری قوی از راس سازمان

4- استفاده مناسب از اطلاعات برای برنامه ریزی و پایش ارایه خدمات بالینی

5- اهمیت یافتن موضوعات مرتبط با کیفیت و لزوم توجه و تاکید بر آن ها

6- ایجاد فرهنگ ارزش نهادن بر کار و فعالیت در قالب کار تیمی

 

 

 

تلفن مستقیم: 35325470-077

داخلی: 1026

 

کلمات کلیدی:
بهبود.کیفیت     بیمارستان.زینبیه(س).خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   30 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >