مدیر داخلی بیمارستان

1397/11/8 0:0
سیدعلی هاشمی-مدیر داخلی بیمارستان

نام و نام خانوادگی: سید علی هاشمی
پست سازمانی: سرپرست بیمارستان
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت بهداشتی و درمانی
تلفن تماس: 35326931-077
فکس:
35326930- 077 

شرح وظایف:
 1-مسئولیت و نظارت کامل و هماهنگی امور اداری و مالی بیمارستان
 2- انتخاب مسئول مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان
 3- هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب بیمارستان
 4- هماهنگی و نظارت بر عملکرد واحدهای تجهیزات پزشکی و تاسیسات بیمارستان، بخشهای اداری، مالی، بالینی، پزشکی و پیراپزشکی
 5- شرکت در جلسات هیات رئیسه، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 6-  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 7-  کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 8 -  تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 9- تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 10- نظارت کلی به چگونگی مصرف اعتبارات به منظور حصول اطمینان از صحت اجرای برنامه ها
11- ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
12- تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان

13- ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
14- نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
15- شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه

16- مدیریت شکایات بیماران و همراهان در خصوص پرسنل تحت سرپرستی و بازدید از بخشهای مختلف بیمارستان
17- ارزشیابی ماهیانه و سالیانه نیروهای تحت پوشش
18- هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه

19- هماهنگی و پیگیری در جهت تقاضای اموال پلاکی، مصرفی و تعمیرات دستگاهها و رفع نواقص دستگاههای بخشهای مربوطه

20- نظارت بر کیفیت و حسن اجرای بهداشت و نظافت بیمارستان
21- پیگیری امور رفاهی پرسنل تحت امر
22- پیگیری جهت تهیه لیست پرداختهای پرسنلی و پرداخت به موقع
23- پیگیری جهت رضایتمندی بیمار، مددجو، همکاران و خانواده تحت سرپرستی
24- نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی

25- نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی
26-صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
27-سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
28-صدور دستورالعملها و ضوابط مربوطه
29-نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه
30-شرکت در سمینارها، کمیسیونها و تهیه گزارش جهت ارائه به مقام مافوق
31  مطالعه و بررسی در زمینه ساعات کار کارکنان و تهیه طرح تعیین ساعات کار براساس نوع و کمیت فعالیت و نظارت بر اجرای طرحهای تهیه شده و جاری در واحدها.

32-جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق
33-مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل.
34-برنامه ریزی طرحهای بیمارستانی کوتاه و درازمدت و فعالیتهای مراکز درمانی با توجه به امکانات هریک از آنها در مواقع ضروری به منظور ایجاد سهولت در پذیرش بیماران

کلمات کلیدی:

مدیر.بیمارستان

کلمات کلیدی:
مدیر.داخلی     بیمارستان.زینبیه    

تاریخ بروز رسانی:   30 دی 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >