رئیس بیمارستان

1392/11/8 0:0
دکتر علی بهنام مجرد-رئیس بیمارستان

نام و نام خانوادگی: دکتر علی بهنام مجرد

پست سازمانی: متخصص کودکان

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی کودکان

تلفن تماس: 35326931-077

دورنگار: 35326931-077

پیشینه تحصیلی:

1-- پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان (1368 تا 1377).

2- دوره تخصصی رشته اطفال در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (1389 تا 1392).

سوابق اجرایی:

1- رئیس مرکز بهداشت شهید مظفری کاکی دشتی (2 سال).

2- رئیس مرکز بهداشت دشتی (1سال).

3- رئیس مرکز بهداشتی درمانی شهید احمدی خورموج دشتی (2 سال).

4- رئیس بیمارستان زینبیه خورموج دشتی (6 سال).

5- رئیس بیمارستان زینبیه خورموج دشتی (از سال 1390 تاکنون).

شرح وظایف:

۱
-      پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمانباشد.
۲-      بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهاي حرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران استفاده مي شود. (رضايت مشتري گرا).
۳-      جلب همكاري هاي برون سازمان.
۴-      پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان و هماهنگي با مسئولين مافوق.
۵-      مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عملي مناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات.
۶-      نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاي استراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوب دانشگاه و هيئت امناء.
۷-      هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درماني بيمارستان.
۸-      ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكده ها به منظور توجه به سياست هاي كلي آموزش دانشجويان.
۹-      اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسال آن به مقامات ذيربط.
۱۰-   پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها.
۱۱-   مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان.
۱۲-   انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.
۱۳-   نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار.
۱۴-   نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهاد آن به مقامات مسئول در دانشگاه.
۱۵-   نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحت سرپرستي.
۱۶-   كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.
۱۷-   انتصاب و عزل كاركنان.
۱۸-   شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق.
۱۹-   انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.


کلمات کلیدی:
سرپرست.بیمارستان.زینبیه(س).خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   22 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >