چشم انداز بیمارستان

1396/11/7 0:0

چشم اندازVision
*    تلاش ما براین است که تا سال  1404 همگام با برنامه هاي توسعه کشور ،باايجاد يك مركز درمانی تخصصی عمومی ،باامكانات وتجهيزات مناسب وبه روز ،از سایر بیمارستانهای همتراز پیشی گرفته وبه عنوان یک الگو درارائه خدمات تشخیصی درمانی استاندارد بااولویت ایمنی بیمار مطرح گردیم .
ارزشهاValues
*    ايمني بيمار به عنوان مهمترين اصل
منشور حقوق بیمار
*   خلاقیت و نوآوری درفرهنگ سازمانی
*   مشارکت جوئی و مسئولیت پذیری
*    داشتن تعهد و وجدانکاری
*    رعایت نظم وقانونمداری
*    رضایتمندی بیماران وکارکنان
*   ارتقاء كيفيت خدمات
*    ارتقاء کیفیت آموزش

 

 

تلفن گویا:35325470-077

کلمات کلیدی:
چشم.انداز     بیمارستان.زینبیه    

تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >