کمیته اخلاق بالینی

1402/6/13 0:0
این کمیته جهت ارائه رهیافت های لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزش های متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می گردد و زمینه ساز اعتقاد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان می باشد.


شرح وظایف کمیته :


١- اطلاع رسانی و رعایت منشور حقوق بیمار
٢- نصب منشور حقوق بیمار در بیمارستان و در مکانهایی که در معرض دید مراجعه کنندگان و گیرندگان خدمت می باشد،
٣- بررسی میزان آگاهی کارکنان از منشور حقوق بیمار و اجرای مفاد آن
٤- برگزاری آموزشهای مفهومی و کاربردی در زمینه رعایت حقوق گیرنده خدمت و منشور حقوق بیمار برای گروههای مختلف بالینی و سایر کارکنان
٥- آموزش و نظارت بر رعایت مفاد آیین نامه انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی
٦- نظارت بر رعایت صحیح منشور حقوق بیمار در بیمارستان و در صورت لزوم با مشارکت تیم مدیریت اجرایی اقدام اصلاحی/برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا می شود.
٧- برنامه ریزی جهت افزایش رضایت بیماران با توجه به پاسخگویی موثر و کافی به ابهامات و سوالات بیماران
٨- حمایت از برنامه های ارتقای سلامت جامعه از طریق آموزش عمومی و اطلاع رسانی
٩- تدوین خط مشی و روش " راهنمایی و هدایت گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان"
١٠- نظارت بر اطلاع رسانی ضوابط و بیمه های طرف قرارداد در زمان پذیرش به منظور راهنمایی گیرندگان خدمت در خصوص خدمات قابل ارائه، نحوه پذیرش، بستری، ترخیص، هزینه های قابل پیش بینی،)
١١- ارزیابی کفایت و اثر بخشی اطلاعات ارائه شده به گیرندگان خدمت و طراحی اقدامات اصلاحی/پیشگیرانه/برنامه بهبود کیفیت در فواصل زمانی مشخص
١٢- پیشگیری از مداخله افراد غیر مجاز در امور پزشکی از طریق احراز هویت ارائه دهندگان خدمت
١٣- نظارت بر الصاق کارت شناسایی خوانا، عکس دار و قابل رویت کارکنان بیمارستان
١٤- اطلاع رسانی و آگاهی درمانی در خصوص اهمیت و چگونگی معرفی خود در اولین برخورد و نظارت بر حسن اجرای کار
١٥- بررسی انطباق عملکرد و پوشش بیماران وکارکنان با استانداردهای ملی پوشش بیماران و کارکنان
١٦- تعیین نحوه دسترسی بیمار/ولی قانونی به پزشک و اعضای اصلی تیم درمانی ،تامین تسهیلات لازم و اطلاع رسانی به کارکنان و بیماران در این خصوص
١٧- شناسایی و تدوین فهرست اقدامات تشخیصی درمانی نیازمند اخذ رضایت آگاهانه با همکاری روسای بخش های بالینی،
١٨- ابلاغ دستورالعمل و اطلاع رسانی به پزشکان و انجام دهندگان اقدامات تهاجمی از نخوه اخذ رضایت آگاهانه
١٩- نظارت بر نحوه تکمیل و اخذ رضایت آگاهانه در اقدامات تشخیصی درمانی تهاجمی و نیمه تهاجمی از بیماران
٢٠- تدوین روش اجرایی " حفظ محرمانگی و تعیین سطح دسترسی افراد مجاز به اطلاعات بیماران"
٢١- تعیین شرایط استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان بالینی و غیر بالینی در شیفتهای موظف کاری و کنترل استفاده از تلفن همراه توسط کارکنان در قسمت های مختلف بیمارستان
٢٢- خط مشی و روش " رعایت و حفظ حریم خصوصی گیرنده خدمت"
٢٣- نظارت بر رعایت پوشش بیمار مطابق موازین شرعی و اخلاق پزشکی در طول مدت دریافت خدمات تشخیصی درمانی و مراقبتی
٢٤- نظارت بر ارایه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی به بیماران توسط کارکنان همگن
٢٥- شناسایی نیازهای عبادی گیرندگان خدمت توسط پرستاران هر بخش و تامین تسهیلات لازم برای ایشان
٢٦- تدوین دستورالعمل " نحوه حفاظت از اموال گیرنده خدمت
 ٢٧- "تدوین خط مشی و روش " حمایت از گروه های آسیب پذیر و جمعیت های در معرض خط
٢٨- تدوین روش اجرایی " نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه "
٢٩- ارائه تسهیلات و تامین امکانات لازم برای بیمارانی که مراحل پایانی زندگی را می گذرانند
٣٠- ارزیابی نحوه اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت توسط کمیته اخلاق پزشکی و در صورت لزوم با مشارکت تیم مدیریت اجرایی اقدام اصلاحی / برنامه بهبود کیفیت تدوین و اجرا می شود.

 

-مشتری مداری و بیمار محوری

کلمات کلیدی:
کمیته.اخلاق.بالینی     منشور.حقوق.بیمار     بیمارستان.زینبیه.خورموج    

تاریخ بروز رسانی:   20 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >