منوره جمشيدپور - رابط و سوپروایزر آموزشی


 

سابقه کار: 20 سال

سوابق تحصیلی : کارشناس پرستاری

سوابق اجرایی :

سرپرستار بخش اطفال

 

 

سرپرستار CCU

 

 

سوپروایزر بالینی

 

رابط و سوپروایزر آموزشی

اهم شرح وظایف سوپر وایزر آموزشی:

 

  سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی وپژوهشی پرستاری ومامایی مرکز آموزشی – درمانی ، توانبخشی وپژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان بر عهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی براساس اصول مدیریت با تکیه بررعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری واستانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 

 

1-تعیین اهداف آموزشی(کوتاه مدت، میان مدت ، بلند مدت)

 

 

2- تعیین نیازهای آموزشی (مددجویان ،خانواده، رده های مختلف کادر پرستاری ومامایی وکارکنان جدید الورود )

 

 

  3- اولویت بندی نیازهای آموزشی

 

 

4- تدوین برنامه های آموزشی مستمر ومدون جهت رفع نیازهای آموزشی

 

 

  5- اجرای برنامه های آموزشی با همکاری ومشارکت سایر گروه ها

 

 

  6- تهیه وتنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد وفعالیت های آموزشی بخش های مرتبط

 

 

  7- تهیه وتنظیم ابزارمناسب ارزیابی،خدمات پرستاری مورد نیاز مددجویان

 

 

8- هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان وکارآموزان گروه های پرستاری و مامایی

 

 

9- پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی                      

 

 

10- تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرستاری

 

 

 11- هماهنگی ، همکاری ومشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزشی مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط

 

 

  12- پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی وپژوهشی

 

 

  13- همکاری ومشارکت در نظارت وکنترل واحدها جهت نیاز سنجی آموزشی

 

 

14- همکاری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی وکنترل عفونت، در امر آموزش

 

 

15-همکاری وهماهنگی با سرپرستاران ومربیان در جهت ارتقاء سطح آموزش

 

 

16-ارائه تازه ها ونتایج تحقیقات جدید (به شکل کنفرانس ، جزوه/ پمفلت و.....)

 

 

  17- همکاری ومشارکت در انجام طرح های پژوهشی

 

 

18-هدایت وآموزش کارکنان در راستای :

 

 

  الف- حسابرسی کیفیت خدمات پرستاری ومامایی

 

 

  ب – ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات

 

 

  ج- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو

 

 

  19- هدایت وآموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط

 

 

  20- هدایت وآموزش در جهت تهیه جزوات ، پوسترها، فیلم هاو پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان

 

 

  21- ثبت وگزارش کلیه فعالیت های آموزشی ونتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری

 

 

22-کنترل ونظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب

 

 

23-کنترل ونظارت بر وجود امکانات وشرایط آموزشی در واحدها

 

 

  24- ارزیابی اثر بخشی آموزش های انجام شده از طریق

 

 

  - کنترل وحسابرسی کیفی خدمات ارائه شده

 

 

  - بررسی رضایت مندی مددجویان

 

 

  - بررسی رضایت مندی کارکنان

 

 

  25- کنترل ونظارت برشرکت فعال رده های مختلف پرستاری ( در شیفت های مختلف) در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش

 

 

  26- مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان پرستاری

 

 

      27- شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲۹۶


برگشت>>

< >