بيمارستان زينبيه خورموجچارت سازمانی بيمارستان زينبيه خورموج
Skip Navigation Links.
Collapse   حوزه رياست بيمارستان   حوزه رياست بيمارستان
Collapse   رياست بيمارستان   رياست بيمارستان
  دكتر علي بهنام مجرد - رئیس بیمارستان
  مریم نجفی - مسئول دفتر رئیس بیمارستان
Collapse   اداره امور عمومي   اداره امور عمومي
  مسئول اداره امور عمومی بیمارستان
Collapse   واحدهاي درماني   واحدهاي درماني
Collapse   سوپروايزر   سوپروايزر
Collapse   سوپروايزر آموزشي   سوپروايزر آموزشي
  منوره جمشيدپور - رابط و سوپروایزر آموزشی
Collapse   سوپروايزرهاي باليني    سوپروايزرهاي باليني
  حسین حاجیانی - سوپروایزر بالینی
Collapse   سوپروايزر كنترل عفونت   سوپروايزر كنترل عفونت
  ليلي مظفري - كارشناس پرستاري
Collapse   مترون بيمارستان   مترون بيمارستان
  شكراله جلالي - كارشناس پرستاري
Collapse   بخش هاي درماني   بخش هاي درماني
Collapse   بخش اورژانس   بخش اورژانس
  بخش اورژانس
Collapse   بخش اتاق عمل   بخش اتاق عمل
  بخش اتاق عمل
Collapse   بخش تالاسمي   بخش تالاسمي
  بخش تالاسمي
Collapse   بخش زايشگاه   بخش زايشگاه
  بخش زايشگاه
Collapse   بخش دياليز   بخش دياليز
  بخش دياليز
Collapse   بخش داخلي-جراحي   بخش داخلي-جراحي
  بخش داخلي - جراحي
Collapse   بخش زنان- كودكان   بخش زنان- كودكان
  بخش زنان-كودكان
Collapse   بخش CCU   بخش CCU
  بخش c.c.u
Collapse   بخش هاي پاراكلينيك   بخش هاي پاراكلينيك
Collapse   بخش آزمايشگاه   بخش آزمايشگاه
  واحد آزمايشگاه
Collapse   بخش راديولوژي   بخش راديولوژي
  واحد راديولوژي
Collapse   درمانگاه تخصصي   درمانگاه تخصصي
  درمانگاه تخصصي
  برنامه درمانگاه تخصصی
  برنامه هفتگي درمانگاه تخصصي
Collapse   داروخانه   داروخانه
  داروخانه
Collapse   واحدهاي اداري - مالي   واحدهاي اداري - مالي
Collapse   مديريت منابع مالي و حسابداري   مديريت منابع مالي و حسابداري
Collapse   حسابداري   حسابداري
  حیدر فرهادی - مسئول حسابداری
Collapse   واحد پذيرش مدارک پزشکی   واحد پذيرش مدارک پزشکی
Collapse   آمار   آمار
  معرفي واحد آمار
  حیدر فرهادی
  مديريت پذیرش، اسناد و مدارک پزشکی
  اقدامات پذیرش
Collapse   اسناد و مدارك پزشكي   اسناد و مدارك پزشكي
  معرفي واحد اسناد و مدارك پزشكي
  كارپردازي
Collapse   صندوق   صندوق
  صندوق
Collapse   ترخيص   ترخيص
  ترخيص
  درآمد
  جمعدار اموال
Collapse   مديريت خدمات اداري-حرفه اي   مديريت خدمات اداري-حرفه اي
  كارگزيني
  دبيرخانه
  انبار
  نقليه
  خدمات
  نگهباني
  آشپزخانه
  تأسيسات
  تربيت بدني
  رختشويخانه
  فناوري اطلاعات
Collapse   حاکمیت بالینی   حاکمیت بالینی
  ثبت گزارش خطا

تعداد بازدید:   ۱۰


برگشت>>

< >